ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน: การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน: การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ โดยการ

 • ทำงานบนพื้นที่การทำงานแบบออนไลน์
 • ใช้งานพื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แบ่งปันพื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2) ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ โดยการ

 • แบ่งปันพื้นที่ข้อมูลออนไลน์ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แบ่งปันการใช้พื้นที่ข้อมูลออนไลน์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ โดยการ

 • เลือกใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอร่วมกันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

4) ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยการ

 • ใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียน

รายละเอียด...

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

(ภาษาไทย):

(ภาษาอังกฤษ):

(มีความเกี่ยวข้องกับ):