ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน: การใช้โปรแกรมนำเสนอ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน: การใช้โปรแกรมนำเสนอ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการงานนำเสนอ โดยการ

 • นำเสนองานถูกสร้างใหม่ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดการมุมมองในการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เลือกใช้เค้าโครงในการเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน

2) ใช้งานข้อความบนสไลด์ โดยการ

 • จัดรูปแบบข้อความงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้เครื่องหมายบนข้อความบนงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

3) แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ โดยการ

 • แทรกวัตถุในงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งวัตถุได้ตามคู่มือการใช้งาน

4) กำหนดการเคลื่อนไหว โดยการ

 • กำหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุบนงานนำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • กำหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์ในงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) ตั้งค่างานนำเสนอ โดยการ

 • กำหนดสไลด์สำหรับการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ตั้งค่าการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้งานในขณะที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียน

รายละเอียด...

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

(ภาษาไทย):

(ภาษาอังกฤษ):

(มีความเกี่ยวข้องกับ):