ทักษะขั้นพื้นฐาน:การใช้งานเพื่อความปลอดภัย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน: การใช้งานเพื่อความปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล โดยการ

 • สร้างบัญชีรายชื่อบุคคลได้ถูกต้องตามข้อกำหนด
 • กำหนดรหัสผ่านได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย
 • ใช้อัตลักษณ์ของบุคคลในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง

2) ป้องกันภัยคุกคาม โดยการ

 • ปรับรุ่นของระบบปฏิบัติการได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • กำหนดค่าไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall) ได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) ป้องกันมัลแวร์ โดยการ

 • ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้งานที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยได้เหมาะสมตามเกณฑ์การใช้งาน
 • ตรวจสอบอาการผิดปกติจากมัลแวร์ได้ถูกต้องตามลักษณะเฉพาะ

4) ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยการ

 • ใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ได้เหมาะสมกับข้อกำหนดความปลอดภัย
 • เลือกใช้ระบบรหัสลับ (Encryption) ได้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

5) ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยการ

 • ใช้เนื้อหาออนไลน์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์
 • ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตได้เหมาะสมตามข้อกำหนดขององค์กร
 • ใช้อินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องตามหลักการ
 • ใช้อินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียน

รายละเอียด...

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

(ภาษาไทย):

(ภาษาอังกฤษ):

(มีความเกี่ยวข้องกับ):