ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน: การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน: การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการงานเอกสาร โดยการ

 • จัดการเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แสดงมุมมองของเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ค้นหาข้อความบนเอกสาร และการแทนที่ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เคลื่อนย้ายข้อมูลบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ยกเลิกการกระทำบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

2) จัดรูปแบบข้อความ โดยการ

 • ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดรูปแบบเอกสารด้วยสไตล์ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อในเอกสารได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3) จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร โดยการ

 • จัดรูปแบบย่อหน้าเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แบ่งส่วนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

4) แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร โดยการ

 • แทรกวัตถุในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งวัตถุในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แทรกตารางในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งตารางได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) จัดรูปแบบเอกสาร โดยการ

 • กำหนดค่าหน้ากระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดรูปแบบหน้ากระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้
 • แทรกหัวหรือท้ายกระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

6) พิมพ์เอกสาร โดยการ

 • ตั้งค่าการพิมพ์ในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

7) ตรวจทานงานเอกสาร โดยการ

 • ตรวจสอบแก้ไขสะกดคำและไวยากรณ์ในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ตรวจสอบสถิติจำนวนคำในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จำกัดการแก้ไขเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียน

รายละเอียด...

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

(ภาษาไทย):

(ภาษาอังกฤษ):

(มีความเกี่ยวข้องกับ):