ในการประเมินสมรรถนะสำหรับผู้ใช้ไอที หรือดิจิทัล (Digital literacy) จากการศึกษาพบว่ามีเครื่องมือที่สามารถนำมาประเมินสมรรถนะด้านไอทีหลากหลายเครื่องมือด้วยกัน โดย Digital Literacy ที่ได้นั้นเป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกซึ่งจากการนำมาประยุกต์เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้ใช้ไอทีมี 5 เครื่องมือด้วยกัน ดังนี้