ในการประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐนั้น สำนักงนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ได้มีการนำเครื่องมือการประเมินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการประเมินข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560) ประกอบด้วย 2 เครื่องมือ ดังนี้


 

 

การทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License:ICDL) เป็นการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นสำหรับการปฏิบัติงานด้วยการลงมือปฏิบัติ สำหรับการทดสอบที่สำนักงาน

 
การประเมินความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ทั้งในด้าน Hardware และ Software ในหัวข้อหลักและความรู้พื้นฐานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
การประเมินความรู้ด้านการใช้อีเมล์ และอินเทอร์เน็ตได้แก่ e-Mail, Web Browser, Upload-Download ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน

การประเมินความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป เป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ผลิตผลงานด้านเอกสาร เช่น การทำรายงาน การทำจดหมาย การจัดรูปแบบของเอกสาร เป็นต้น
การประเมินความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป เป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ผลิตผลงานด้านการคำนวณ เช่น ทำตรารงคำนวณ ทำกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนสูตรคำนวณ
เป็นการประเมินความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป เป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ผลิตผลงานด้านการนำเสนอด้วย ข้อความรูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว

 


 

การประเมินสมรรถนะความรู้ด้านไอที DIGITAL LITERACY ระดับมาตรฐานสากล (IC3 DIGITAL LITERACY SKILL FOR WORKFORCE) คือการทสอบความรู้และเข้าใจดิจิทัลในระดับพื้นฐานสำหรับข้าราชการ เพื่อทราบถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางด้านไอทีที่แท้จริงของตนเอง เพื่อลดเวลาในการทำงาน พร้อมทั้งย้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติ ประกอบด้วย การจับคู่ การเลือกคำตอบ

ทั้งนี้การทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐนั้น ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการนำการทดสอบ IC3 DIGITAL LITERACY มาใช้ในโครงการของสำนักงาน ก.พ. โดยสามารถแบ่งระดับการทดสอบได้ 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐานระดับ 1 และระดับ 2

 

 
การทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการใช้งานระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต
การทดสอบการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นพื้นฐานได้แก่ การวัดรูปแบบการพิมพ์ทั่วไป การใช้เครื่องมือของโปรแกรมการประมวลผล การนำเสนอข้อมูลด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว