ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.


 

ที่มา

ภายใต้หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงาน ก.พ. ได้ริเริ่มโครงการ “โรงซ่อม เสริม และสร้าง
รัฐบาลดิจิทัล” หรือ Digital Garage ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุน
(enabler) ให้ส่วนราชการได้บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล
และนวัตกรรมเหมาะสม ตรงตามโจทย์ สามารถดำเนินโครงการ
digital transformation ได้สำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

 

บริการของเรา

เพื่อให้กำลังคนของภาครัฐตระหนักรู้ถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการปรับเปลี่ยนบริบท รูปแบบ
และวิธีการทำงานภาครัฐ มีความพร้อมทั้งด้าน “กรอบความคิด” (Mindset) และ “ทักษะ” (Skill set)
เพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการพัฒนาภาครัฐที่มีคุณลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้

      1. บริการซ่อมงาน : สร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์หาช่องว่างและความจำเป็นในการพัฒนา
          โดยใช้แบบประเมินความพร้อมและความต้องการของส่วนราชการ (Share Your Needs)
          เพื่อนำไปสู่การกำหนดโจทย์และเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล
          ตามบริบทของแต่ละส่วนราชการได้อย่างเหมาะสม
          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

      2. บริการเสริมทักษะ : ปรับรูปแบบแนวทางการพัฒนากำลังคน ให้มีทักษะด้านดิจิทัล
          ควบคู่กับทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ โดยจัดสรรทุนรัฐบาลการศึกษา อบรม พัฒนา
          เพื่อสร้าง เสริม ทักษะใหม่ ให้เหมาะสมกับความจำเป็นของส่วนราชการ มีเป้าหมายของการพัฒนา
          ที่ชัดเจนและนำสู่การปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่พร้อม
          ในการปรับเปลี่ยนในเชิงคุณภาพของกำลังคน
          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

      3. บริการสร้างทีม : บริหารกำลังคนคุณภาพแบบบูรณาการ สร้างความยืดหยุ่น
          ความคล่องตัวในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน (Talent Agility & Mobility)
          จากทั้งเครือข่ายภายใน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
          ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ฯลฯ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันกำหนดเป้าหมาย contribute ร่วมกับภาครัฐ
          และมอบหมายการทำงานเพื่อขับเคลื่อนโจทย์การปรับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม
          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

          ท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Share Your Needs
          เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ติดต่อกลับได้ ที่นี่

 

 

 

ส่วนราชการตัวอย่าง

      ในปี 2563 Digital Garage ได้ออกแบบการ “ซ่อมงาน” “เสริมทักษะ” “สร้างทีม”
          สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการ 4 แห่ง ได้แก่
          - กรมสรรพากร ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบภาษี
          - กระทรวงพลังงานที่สนับสนุนการออกแบบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ
          - กระทรวงแรงงานและอุตสาหกรรมที่เพิ่มทักษะดิจิทัลเชื่อมโยงระบบข้อมูลในองค์กร
          และยกระดับการให้บริการข้อมูลทีดียิ่งขึ้น
          สำนักงาน ก.พ. หวังว่าจะได้ช่วย “ซ่อมงาน” “เสริมทักษะ” “สร้างทีม”
          แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป