ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หัวข้อ “แนะนำการวิเคราะห์ผลการทดสอบ Digital Literacy”

ห้อง 3214

อาคาร ศูนย์สัมมนา สำนักงาน ก.พ.

จำนวน ................ คนที่มาและความสำคัญ

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ Digital Literacy นี้ จะมีรูปแบบที่เน้นการให้คำปรึกษาถึงแนวคิด วิธีการ แนวทางที่จะนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนางานให้มีความเหมาะสม และ สามารถแนะนำเพื่อนร่วมงานหรือผู้ไต้บังคับบัญชาได้

ประเด็นการนำเสนอ

  • คะแนนที่ฉันได้ ควรพัฒนาตรงจุดไหน
  • ที่สอบไปมันสำคัญยังไง
  • เรื่องพวกนี้มันพัฒนาการทำงานของฉันอย่างไร ?

รูปแบบกิจกรรม

การบรรยาย/Workshop

หมายเหตุ

  1. สำหรับผู้ที่เคยทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL หรือ IC3 และผู้รับผิดชอบงานด้านการเจ้าหน้าที่
  2. โปรดนำผลการทดสอบมาด้วย

วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ

บริษัทอาร์เอ็มไอ โกลบอล เวนเจอร์ส
(RMI Global Ventures)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- อยู่ระหว่างการประสานงาน -