ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หัวข้อ “การใช้ Big Data เพื่อการตัดสินใจ”

ห้อง 3502

อาคาร ศูนย์สัมมนา สำนักงาน ก.พ.

จำนวน ................ คนประเด็นการนำเสนอ

  • มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเทคโนโลยี Big Data มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
  • ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในกำหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนองค์กร
  • ทราบถึงกระบวนการจัดทำ Big Data Analytics เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหาร

รูปแบบกิจกรรม

บรรยาย และ demo


วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง