ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หัวข้อ “รู้ทันไซเบอร์ (Cyber)”

ห้อง 3210

อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

จำนวน ................ คนที่มาและความสำคัญ

“ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) กำลังเป็นเรื่องท้าทายของทุกประเทศ เนื่องจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต เกิดความเสียหายมหาศาลจากอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งมีตัวเลขประมาณการจาก Forbes ว่า แนวโน้มความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้การจ้างงานทั่วโลกในด้าน Cyber Security จะทะยานถึง 3.5 ล้านตำแหน่งงาน ในปี 2564 ขณะที่ บริษัท การ์ทเนอร์ ระบุว่าเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ทั่วโลกมีการใช้จ่ายด้านนี้ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการสูงถึงกว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ” ดร.ชัยชนะ กล่าว

สำหรับอาชีพทางไซเบอร์ซึ่งตลาดมีความต้องการสูง ประกอบด้วย 7 สมรรถนะ ได้แก่

  • การพัฒนาและออกแบบระบบ
  • การดูแลระบบ
  • การบริหารและผู้ตรวจสอบระบบ
  • การรับมือภัยคุกคาม
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • การเก็บพยานหลักฐาน และ
  • การดำเนินการสืบสวนสอบสวน

ดังนั้นหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ได้วางเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษา ได้แก่ อาชีวะ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัย, การฝึกอบรม ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิชาการ สถาบันใบรับรองในประเทศ และสถาบันใบรับรองต่างประเทศ, สายอาชีพ ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, และออนไลน์ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ และ Crowd sourcing

ในส่วนของระยะเวลาการอบรมอยู่ที่ 1-3 ปี ตามระดับของหลักสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรปริญญาตรี โดยหลักสูตรอบรมที่มุ่งเน้น ได้แก่ Secure Software Engineering, System Administration, Systems Development, Enterprise Network Defense (END) Analysis , Systems Security Architecture, Incident Response, Customer Service and Technical Support เป็นต้น ขณะที่ ระดับหลักสูตรออนไลน์ จะเป็นรูปแบบของ O2O (Online to Offline) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงหลักสูตรอย่างเท่าเทียม

ประเด็นการนำเสนอ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รูปแบบกิจกรรม

การบรรยาย / Workshop


วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการนายอารยะ สวัสดิชัย
รักษาการ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cybersecurity Coordination Centre)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง