ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต”

ห้อง 3314

อาคาร ศูนย์สัมมนา สำนักงาน ก.พ.

จำนวน ................ คนที่มาและความสำคัญ

การเข้ามาของเทคโนโลยีมีผลต่อทุกนาทีของการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นเราจึงควรมีการทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ทั้งส่วนตัวและการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

  1. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ทั้งส่วนตัวและการทำงานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
  2. ตระหนักถึงข้อดีและข้อเสีย ของการเข้ามาของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ประเด็นการนำเสนอ

  • เรียนรู้การใช้งานพื้นฐานที่มากับระบบปฏิบัติการ
  • การให้อุปกรณ์สื่อสาร อ่านเอกสาร ข่าวสาร และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยระหว่างเดินทาง
  • การสแกนเอกสาร พร้อมเพิ่มข้อความเพื่อส่งต่อให้หัวหน้างาน และเพื่อร่วมงาน
  • การบันทึกรูป และเพิ่มข้อความเพื่อบันทึกช่วยจำกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
  • การตัดต่อคลิปเพื่อความสะดวกในการทำงานและประโยชน์อื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน
  • การใช้ Application ในการจัดการประชุมแบบ Paperless

รูปแบบกิจกรรม

การบรรยาย/Workshop


วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ

วิทยากร จาก บริษัท Apple (Thailand)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- None -