ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หัวข้อ “รู้จักทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

ห้อง 3110

อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

จำนวน ................ คนประเด็นการนำเสนอ

กรอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องพัฒนาของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (DG) และความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

รูปแบบกิจกรรม

การบรรยาย (ถาม-ตอบ) และมีของที่ระลึก

วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ


นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง