ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในยุค Thailand 4.0”

ห้อง 3410

อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

จำนวน ................ คนประเด็นการนำเสนอ

  • การใช้ application เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำอย่างไรให้การทำงานร่วมกันในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายสำหรับการผู้ใช้และการทำงานร่วมกัน
  • ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน
  • ปรับรูปแบบการใช้เอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน
  • การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างง่าย ๆ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบกิจกรรม

การบรรยาย / Workshop


วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ


ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


เอกสารที่เกี่ยวข้อง