ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หัวข้อ “การบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Project Management)”

ห้อง 3310

อาคาร ศูนย์สัมมนา สำนักงาน ก.พ.

จำนวน ................ คนประเด็นการนำเสนอ

  • เข้าใจหลักการพื้นฐานและขั้นตอนที่สำคัญของการบริหารโครงการภาครัฐ
  • ทราบถึงปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
  • วิธีการจะลดโอกาสความล้มเหลวของโครงการนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อควบคุมบริหารจัดการ ควบคุมติดตามโครงการอย่างมืออาชีพ

รูปแบบกิจกรรม

บรรยาย และ demo


วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง