ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หัวข้อ “ทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐาน ICDL”

ห้อง 3414

อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

จำนวน ................ คนที่มาและความสำคัญ

การทดสอบความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) คือ หนึ่งในขั้นตอนการพัฒนา ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้น ผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ร่วมถึงเมื่อทำการทดสอบแล้ว ผู้เข้ารับการทดสอบจะสามารถมองเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อจะได้นำมาพิจารณาหาความเหมาะสมในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานได้ตรงตามเป้าหมายและมีปรสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้การทดสอบความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมะสมตรงประเด็นและได้ประโยชน์สูงสุด หลังจากทำการทดสอบแล้ว ควรมีขั้นตอนการนำผลการประเมินมาหารือระหว่างกัน ไม่ว่าระหว่างผู้เข้ารับการทดสอบกับผู้บังคับบัญชา ผู้เข้ารับการทดสอบกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง หาความต้องการในการพัฒนา หรือแม้แต่หาแนวทางในการพัฒนา ซึ่งจะสามารถนำสิ่งพบเห็นจากการทำการทดสอบที่พิจารณาแล้วว่าสารถนำมาใช้ในงานได้ มาพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานไดด้จริง

ประเด็นการนำเสนอ

การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะรู้และสามารถใช้งาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดเวลาในการทำงาน เพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงต่อไป โดยการทดสอบครั้งนี้ เป็นระดับพื้นฐาน ที่เรียกว่า “วุฒิบัตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน (ICDL Workforce Basics)” ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 1 และ 2 ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำหนด

รูปแบบกิจกรรม

การทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล

หมายเหตุ

  1. การทดสอบจำนวนไม่เกิน 33 คน ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที ระหว่างเวลา 14.30 – 17.00 น.
  2. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ และไม่เคยเข้ารับการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐาน ICDL หรือ IC3 มาก่อน

วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- อยู่ระหว่างการประสานงาน -