ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 – 16.00 น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา

ตรวจสอบรายชื่อ

หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2565 และครอบคลุมข้าราชการพลเรือนสามัญและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง กรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมด

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับสาระสำคัญและกรอบแนวทางการดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รวมทั้งเพื่อนำเสนอตัวอย่างหลักสูตรการประเมิน และตัวอย่างหน่วยงานผู้จัดการพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้นำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำแนวทางฯ ดังกล่าวไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560
 • เพื่อนำเสนอตัวอย่างหลักสูตรและการประเมิน รวมทั้งหน่วยงานผู้จัดการพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่สนใจได้เลือกนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด

กิจกรรมภายในงาน

การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การอภิปรายเป็นคณะ การชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย การจัดนิทรรศการโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เช่น แหล่งการเรียนรู้ หลักสูตร และเครื่องมือการประเมินทักษะด้านดิจิทัล เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวนประมาณ 600 คน ประกอบด้วยข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลไปดำเนินการ หน่วยงานละ 3 คน ดังต่อไปนี้

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง กรม (CIO) หรือผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน
 • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
 • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

กำหนดการสัมมนา

 

# หน่วยงาน รายละเอียดนิทรรศการ
1 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด (CISCO) Cisco Spark Board
 • เทคโนโลยีกระดานบอร์ดดิจิทัลทัชสกรีนแบบ interactive real-time touch เชื่อมต่อได้กับทุกอุปกรณ์
 • ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โซลูชั่นบนคลาวด์ โดยรวม เช่น projector, whiteboard, video conference ภายใต้กระดานบอร์ดดิจิทัลเพียงตัวเดียว
2 ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) MS Office 365 “ชีวิตไม่สะดุดบนทุกอุปกรณ์”
3 apple authorized reseller การใช้ Applications บน Smart Phones
4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)
 • ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (DG)
 • ทักษะการใช้ดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy)
 • มาตรฐานอาชีพอื่น ๆ
 • กิจกรรมสร้างและกระตุ้นการใช้ดิจิทัล
5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) และ สำนักงาน ก.พ. การออกบูธเกี่ยวกับ Digital Literacy และการถ่ายภาพที่ระลึก
6 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
 • หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)
 • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (http://www.depa.or.th/Industry4.0)
7 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) ความตระหนักรู้ทางด้าน Cyber Security 4 ด้าน
 • อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime & Cyber Attack)
 • Cyber Security ให้กับคนทุกระดับ (Cyber Security Awareness for All)
 • การพัฒนาบุคลากรทางด้าน Cyber Security (Capacity Building)
 • การสร้างแนวทางการทำงานเพื่อปกป้อง Critical Infrastructure (Protecting Critical Infrastructure)
8 สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) Digital Transformation และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
9 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ
 • ห้องเรียนจำลอง สำหรับ 2 ทักษะ คือ Digital Technology และ Project & Strategic Management
10 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NATDA)
 • โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE
 • หลักสูตรอบรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
11 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (Thai MOOC)
 • การใช้งาน Thai MOOC ซึ่งเปิดสอนรายวิชาออนไลน์โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 • รายวิชาที่น่าสนใจบน THAI MOOC
12 สำนักงาน ก.พ. นำเสนอ E-Leaning และ Knowledge Management

 

รายละเอียดห้องกิจกรรมย่อย : การนำเสนอตัวอย่างหลักสูตรและเครื่องมือการประเมิน ณ อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. (เลือกเข้าร่วมกิจกรรมท่านละ 1 กิจกรรม)
   หัวข้อ “ทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐาน ICDL”
     หมายเหตุ
 • การทดสอบจำนวนไม่เกิน 33 คน ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที ระหว่างเวลา 14.30 – 17.00 น.
 • ผู้เข้ารับการทดสอบต้องไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ และไม่เคยเข้ารับการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐาน ICDL หรือ IC3 มาก่อน
 • ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทำการทดสอบให้เสร็จสิ้น จึงจะได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องทดสอบ

   หัวข้อ “แนะนำการวิเคราะห์ผลการทดสอบ Digital Literacy”
 • กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐาน ICDL หรือ IC3 และผู้รับผิดชอบงานด้านการเจ้าหน้าที่
 • โปรดนำผลการทดสอบมาด้วย

ผู้รับผิดชอบ

      ศูนย์ประสานการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
      (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.)
      โทรศัพท์: 0 2547 1808, 0 2547 1814, 0 2547 1784
      โทรสาร: 0 2547 1752
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนา ได้ที่นี่
เอกสารประกอบการบรรยาย

การบรรยายเรื่อง การทำงานแนวใหม่ในยุคดิจิทัล


การชี้แจง: แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล