ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หัวข้อ “Digital Talk : ข้าราชการยุคดิจิทัล”

ห้อง 3501

อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

จำนวน ................ คนประเด็นการนำเสนอประเด็น “Implementation toward Thailand 4.0”
โดย ดร.รัชดา เจียสกุล
   - ตอนนี้เราอยู่ตรงไหน
   - เราจะไปถึง 4.0 ได้อย่างไร
   - Thailand 4.0 หน้าตาเป็นอย่างไร
   - ตัวเราควรทำอะไรเพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0


ประเด็น “Innovation Thailand”
โดย อ.จักรพันธ์ ตรวจมรคา
   - การคิดแบบนักนวัตกรรม
   - มุมมองการพัฒนาประเทศแบบ innovation
   - แนวคิดพัฒนาประเทศไทย


ประเด็น “Social enterprise in Digital era”
โดย คุณอนันตรา
   - SE in 4.0
   - กิจการเพื่อสังคมยุคใหม่
   - ปราชญ์ชาวบ้านยุคใหม่

รูปแบบกิจกรรม

การบรรยาย

วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ

ดร.รัชดา เจียสกุล
ผู้อำนวยการ กลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
อ.จักรพันธ์ ตรวจมรคา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวอนันตา อินทรอักษร
ผู้ร่วมก่อตั้ง BigTrees Projectเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- อยู่ระหว่างการประสานงาน -