ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรม HiPPS

01/11/2017 - 09:10
กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และโรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ น.ส. ฐิติกา บุญเจริญ โทร. 02-547-1704 หรือ นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร. 02-547-1717 หมายเหตุ     ...
 
24/08/2017 - 14:06
สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมไปยังสำนักงาน ก.พ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hipps_team@ocsc.go.th หรือทางโทรสาร 0...
 
22/08/2017 - 15:15
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยสำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้งไปที่ส่วนราชการอีกครั้งค่ะ