ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรม HiPPS

12/01/2021 - 14:22
ศูนย์บริหารการใช้ศักยภาพกลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Intelligence & Management Center) • ระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ • ระบบทุนรัฐบาล • ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) • การปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy...