ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คู่มือระบบ HiPPS

หนังสือเวียนที่เกี่ยวกับ HiPPS

หนังสือเวียน เรื่อง
16/2562 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ว6/2562 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ว10/2559 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ว2/2558 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว7/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)
ว1/2555 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น)
ว4/2554 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ว42/2553 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง