ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
11/09/2019 - 16:23
โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) สำนักงาน ก.พ....
 
11/09/2019 - 16:16
โครงการการพัฒนาข้าราชการ ในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ด้วย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการโครงการการพัฒนาข้าราชการ...
 
20/06/2019 - 11:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
29/05/2019 - 09:43
ขอเชิญข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ๓ กลุ่ม คือ ๑) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๓ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ๒)...
 
22/01/2019 - 08:57
ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” เป็นระยะเวลา ๑ ปี  (วันที่ ๑ เมษายน...