ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HiPPS 17/06/2021 - 15:09
ข่าว/รายงาน    ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โค้ช (Coach) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ HiPPS 15/06/2021 - 11:22
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำคลิปสั้นใหม่ ใน OCSC Learning Portal จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความรู้ทางด้านการเงิน จำนวน 4 รายวิชา 14/06/2021 - 13:18
ข่าว/รายงาน    ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 14/06/2021 - 06:35
ข่าว/รายงาน    หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม 10/06/2021 - 10:02
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 09/06/2021 - 10:19
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HiPPS 08/06/2021 - 10:29
ข่าว/รายงาน    การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS 07/06/2021 - 13:58
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03/06/2021 - 20:20
ข่าว/รายงาน    ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 03/06/2021 - 01:56
ข่าว/รายงาน    ๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 02/06/2021 - 13:32
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02/06/2021 - 09:55
ข่าว/รายงาน    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ก.พ.ค. 01/06/2021 - 14:51
ข่าว/รายงาน    สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 31/05/2021 - 12:44
ข่าว/รายงาน    รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31/05/2021 - 10:01
ข่าว/รายงาน    พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) 30/05/2021 - 11:55
ข่าว/รายงาน    สาระสำคัญของคู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ 28/05/2021 - 12:25
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 28/05/2021 - 09:10
ข่าว/รายงาน    ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 สอบภาค ก 27/05/2021 - 13:01
ข่าว/รายงาน    โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HiPPS 21/05/2021 - 15:42
ข่าว/รายงาน    การฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาไทย ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ การศึกษาต่อ 21/05/2021 - 14:11
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 21/05/2021 - 14:08
ข่าว/รายงาน    รายงาน ชีวิตความเป็นอยู่ และผลการตรวจ COVID-19 ของ นทร. TS 63 การศึกษาต่อ, สนร.สหรัฐอเมริกา 20/05/2021 - 17:04
ข่าว/รายงาน    การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหน้าที่ราชการ แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 19/05/2021 - 15:30
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ. 14/05/2021 - 14:18
ข่าว/รายงาน    การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกและเลื่อนวันการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HiPPS 07/05/2021 - 17:03
ข่าว/รายงาน    รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06/05/2021 - 08:34
ข่าว/รายงาน    ๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 05/05/2021 - 08:53
ข่าว/รายงาน    ๔ พฤษภาคม - วันฉัตรมงคล สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 03/05/2021 - 21:02
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงกรณีจากข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ฯ 30/04/2021 - 12:23

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ