ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    การอัปโหลดรูปถ่ายสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 1 - 7 (วันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 66) 24/03/2023 - 13:41
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. โดยวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/03/2023 - 11:53
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่าย เพื่อปรับปรุงชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. 23/03/2023 - 15:07
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 สอบภาค ก 10/03/2023 - 10:49
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 สอบภาค ก 10/03/2023 - 10:46
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 สอบภาค ก 10/03/2023 - 10:42
ข่าว/รายงาน    ภารกิจสำคัญของสำนักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลงานที่สำคัญ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 08/03/2023 - 15:26
ข่าว/รายงาน    โครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 27/02/2023 - 15:09
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) 24/02/2023 - 16:55
ข่าว/รายงาน    โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/02/2023 - 15:40
ข่าว/รายงาน    เอกสารประกอบการชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 22/02/2023 - 17:31
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 20/02/2023 - 10:41
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Manager Development Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17/02/2023 - 14:19
ข่าว/รายงาน    การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 16/02/2023 - 10:55
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 09/02/2023 - 11:52
ข่าว/รายงาน    การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ HiPPS 07/02/2023 - 18:22
ข่าว/รายงาน    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 03/02/2023 - 09:52
ข่าว/รายงาน    แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารส่วนราชการ (ว๑/๒๕๖๕) แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 27/01/2023 - 13:08
ข่าว/รายงาน    ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม สำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป 27/01/2023 - 10:57
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งอัปเดตกำหนดการสอบภาค ก ล่าสุด!! สอบภาค ก 25/01/2023 - 16:14
ข่าว/รายงาน    เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสมัครสอบภาค ก ! ดาวน์โหลดแอป Krungthai NEXT หรือ แอปเป๋าตัง เพื่อจ่ายค่าสมัครสอบภาค ก ปี 2566 สอบภาค ก 25/01/2023 - 11:12
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. 25/01/2023 - 10:14
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. 25/01/2023 - 08:54
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (e-Exam) สอบภาค ก 24/01/2023 - 12:10
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper&Pencil) สอบภาค ก 24/01/2023 - 12:07
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 สอบภาค ก 23/01/2023 - 19:02
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ. ให้การต้อนรับรองอธิบดีและคณะผู้แทนจากศูนย์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Economic Cooperation Center - CECC) 20/01/2023 - 10:18
ข่าว/รายงาน    ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 20/01/2023 - 00:33
ข่าว/รายงาน    แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการระดับกรม การบริหารทรัพยากรบุคคล 19/01/2023 - 15:40
ข่าว/รายงาน    แจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil 18/01/2023 - 17:14

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ