ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ตรา สนร.
 

ความเป็นมา

เมื่อประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2520 ได้มีกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ได้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยรุ่นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อ หาหนทางในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อสังคม และประเทศชาติผลของการพบปะหารือในครั้งนั้น ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรหาทางจัดตั้งชมรมนักเรียนทุน ก.พ. ขึ้นมา
 
หลังจากนั้นจึงมีความเห็นที่จะดำเนินการจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย แทนที่จะเป็นเพียงชมรมเท่านั้น
 
ต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม และดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมต่อทางราชการและได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2522 และในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ครั้งที่ 1/2523 เป็นครั้งแรก ณ โรงแรมราชศุภนิมิตร พร้อมทั้งทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยชุดแรก ซึ่งผลของการเลือกตั้ง ปรากฏว่า คุณสมพร บุณยคุปต์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมคนแรก
 
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักเรียนทุน ก.พ.
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความคิดเห็นทางวิชาการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
3. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ควร และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลด้วยกันและกับสำนักงาน ก.พ.
 
 

มูลนิธิสมาคมนักเรียนรัฐบาลไทย

หลังจากที่ได้จัดตั้งสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยแล้ว คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่า สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลมีวัตถุประสงค์หลายประการที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จ จึงจำเป็นที่สมาคมจะต้องมีทุนทรัพย์สำหรับดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และเห็นว่าการจัดตั้งมูลนิธิ จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้สมาคมมีเงินจ่ายในกิจการต่าง ๆ ของสมาคมได้อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2545 เห็นชอบให้จัดตั้งมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย โดยมีคุณสมพร บุณยคุปต์ เป็นประธานมูลนิธิคนแรก
 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิสมาคมนักเรียนรัฐบาลไทย

 1. ส่งเสริมกิจการของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 2. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
 3. ดำรงรักษา และบำรุงส่งเสริมชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 4. บำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์และการประชาสงเคราะห์
 5. รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

นอกจากมูลนิธิจะได้ให้การสนับสนุนต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยแล้ว มูลนิธิยังได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาโดยตลอด ขณะนี้ มูลนิธิได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กระจายไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในต่างจังหวัดทุกภาคของประเทศ
 
 

Website

 

รูปแบบการเขียนบทความปี 2560

 
 
 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ