ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การขอมีบัตรพำนัก Carte de séjour temporaire ในฐานะนักศึกษา

หลัง 1 ปีที่ศึกษาในฝรั่งเศสด้วยการประทับตราวีซ่าจาก OFII ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ถ้าจะศึกษาต่อ ต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอบัตรพำนักในประเทศฝรั่งเศสจากหน่วยงานที่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย คือ Préfecture

ปารีส : Préfecture de Police de Paris เลขที่ 13 rue Miollis, 75015 PARIS

เขตปริมณฑลปารีส :Préfecture หรือ Sous-Préfecture ของแขวง Département ที่พำนัก

ต่างจังหวัด : ที่สถานีตำรวจ (Commissariat) ที่ใกล้ที่พำนักที่สุด หรือ Sous-Préfecture หรือ Préfecture

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอบัตรพำนักได้ที่ : หน่วยงานที่ตอบคำถามชาวต่างชาติทางโทรศัพท์ได้จาก Service de renseignements téléphoniques aux étrangers, Préfecture de Police de Paris

หมายเลขโทรศัพท์ 01 53 71 51 68 ตั้งแต่ 8.35 น. ถึง 17.25 น.

หรือที่เว็ปไวต์ของกระทรวงมหาดไทย www.interieur.gouv.fr

เอกสารที่ต้องใช้

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้การได้

2. เอกสารรับรองที่พักอาศัย

3. วีซ่าประทับตราจาก OFII และใบรับรองแพทย์หลังการตรวจร่างกายครั้งแรก

4. บัตรนักศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานว่าศึกษาที่ฝรั่งเศสจริง เช่น หนังสือรับรองการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ (Certificat d’assiduité) วุฒิบัตร/ปริญญาบัตรที่ได้รับ (ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)

5. เอกสารรับรองการเงิน ทั้งในปีที่ผ่านมาและในปีที่จะถึง

6. รูปถ่าย (สามารถถ่ายได้จากกล้องอัตโนมัติตามสถานีรถใต้ดิน หรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะระบุว่าได้รับการยอมรับจากทางการฝรั่งเศส)

การรับ Carte de séjour

หลังจากยื่นเรื่องแล้ว นักศึกษาจะได้รับหลักฐานว่าได้ยื่นเรื่องขอมีบัตรพำนักในฝรั่งเศส เรียกว่า Récépissé de demande de titre de séjour ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน ในระยะต่อมาจะได้หนังสือเรียกตัวไปรับบัตร ซึ่งทุกคนต้องไปรับด้วยตนเอง พร้อมด้วยอากรแสตมป์ตามราคาที่เรียกเก็บ ( อัตรา 30 ยูโร : ข้อมูลปี 2010 )

ข้อควรระวัง

1.ทางการฝรั่งเศสจะไม่ออกบัตรพำนักเกินอายุการใช้งานของพาสปอร์ต และหลักสูตรที่ศึกษา ไม่ว่ากรณีใดไม่มีการออกบัตรพำนักที่มีอายุเกิน 1 ปี

2.ผู้ยื่นขอบัตรต้องมีหลักฐานว่าได้เล่าเรียนอย่างจริงจัง โดยต้องมีผลการศึกษาที่ก้าวหน้าไปในทุกๆ ครั้งที่ขอต่อบัตร

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ