ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประกันสุขภาพของนักศึกษา

การประกันสุขภาพ / บุษยา เวิน -ผู้เขียน

ประเทศฝรั่งเศสมีระบบสวัสดิการสังคมที่กล่าวได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก กล่าวคือ ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (Sécurité sociale) จะจ่ายเงินทดแทนในทุกส่วนของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ( 70-100 %) ให้แก่สมาชิกที่มีประกันสุขภาพ สำหรับเยาวชนที่มีอายุตำ่กว่า 18 ปี จะได้รับความคุ้มครองการประกันสุขภาพจากผู้ปกครอง

ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาในประเทศฝรั่งเศส จะต้องทำประกันสุขภาพตามข้อบังคับของทางการฝรั่งเศส และยังต้องยื่นหลักฐานการประกันสุขภาพไปพร้อมกับเอกสารอื่นๆ ในคำร้องขอบัตรพำนักสำหรับคนต่างชาติ (ประเภทนักศึกษา) จึงต้องรีบดำเนินการในโอกาสแรกที่มาถึงฝรั่งเศส (ภายใน 3 เดือน) แบ่งกลุ่มได้ดังนี้

1. นศ มีอายุต่ำกว่า 28 ปี

1.1 ลงทะเบียนเรียนระดับอุดมศึกษาในสถาบันของรัฐ จะชำระค่าธรรมเนียมรายปีประมาณ 198 ยูโร (อัตราปี 2009) พร้อมกับค่าลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษาที่จะศึกษา ซึ่งการประกันนี้รวมถึงการประกันสำหรับบุคคลที่ 3 ( Responsabilité civile) ด้วย

1.2 ลงทะเบียนเรียนในสถาบันเอกชน ( สถาบันภาษา โรงเรียนการครัว โรงเรียนศิลปกรรมการออกแบบ ฯลฯ ) จะต้องติดต่อบริษัทเอกชนเพื่อดำเนินการทำประกันสุขภาพด้วยตัวเอง ค่าธรรมเนียมรายปีประมาณ 150-550 ยูโรต่อปี ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่เลือก บางบริษัทสามารถกำหนดระยะเวลาได้ตั้งแต่ 1-12 เดือน เป็นต้น

2. นักศึกษาที่มีอายุเกิน 28 ปี จะต้องติดต่อบริษัทเอกชนเพื่อดำเนินการทำประกันสุขภาพ

การพิจารณาในการเลือกบริษัทประกันสุขภาพ

1. ความคุ้มครอง ต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบว่ามีรายการใดคุ้มครอง/ไม่คุ้มครอง และอัตราความคุ้มครอง

2.วันที่เริ่มและสิ้นสุดการประกัน เมื่อสมัครประกันแล้วต้องการยกเลิกก่อนสัญาสิ้นสุดและขอคืนเงิน บริษัทอาจจะปฏิเสธหรือได้รับคืนไม่ครบถ้วน

3.พิจารณาเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม

4.ตรวจสอบว่าประกันคุ้มครองการรักษาพยาบาลในฝรั่งเศสและประเทศ Schengen

ตัวอย่างรายการที่ประกันไม่คุ้มครอง *** แต่ละบริษัทจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป + ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ Sécurité sociale (ระบบประกันสุขภาพของฝรั่งเศส) ให้จ่าย

+ ค่าใช้จ่ายที่มิใช่เพื่อการรักษาพยาบาล / ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพื่อความสวยงาม / ค่ารักษาโรคผิวหนัง

+ การรักษาพยาบาลที่สามารถกระทำได้เมื่อผู้เอาประกันเดินทางกลับประเทศ (ไม่จำเป็นต้องรักษาในฝรั่งเศส )

+ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการคุมกำเนิด ตั้งครรภ์และคลอดบุตร

+ ค่ารักษาจิตเวช

+ ค่าบริการหรือวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค

+ ค่าพาหนะนำส่งโรงพยาบาล ยกเว้น ค่ารถพยาบาลนำไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่สุด

+ ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางการฝรั่งเศส

+ ค่าตรวจรักษาฟัน การใส่ฟัน ดัดฟัน ( ยกเว้นฟันผุ ) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตัดแว่นสายตา

+ ค่าอวัยวะเทียม ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้แก่บุคลากรที่มิใช่แพทย์ (นักกายภาพบำบัด พยาบาล) ยกเว้นในกรณีที่เป็น ผลจากการประสบอุบัติเหตุที่มีหนังสือรับแจ้งอุบัติเหตุ (จากสถานีตำรวจ หรือ รถพยาบาล ตำรวจดับเพลิง)

ประกันสุขภาพเสริม(Mutuel) การประกันสุขภาพไม่ว่ากับหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรของรัฐบาล ก็มิได้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกโรค รวมทั้งค่ายาบางประเภทก็จะได้รับการคืนเงินค่ายาระหว่าง 30-100 % ดังนั้น หากท่านมีวัตถุประสงค์จะรับการคุ้มครองมากที่สุด ก็สามารถทำประกันสุขภาพเสริม (Mutuel)

การมีแพทย์ประจำตัว (Médecine traitant) รัฐบาลฝรั่งเศสได้มีข้อกำหนดตั้งแต่ปี 2009 เรื่องการมีแพทย์ประจำตัว (Médecine traitant) จะทำให้ได้รับการคุ้มครองคืนเงินค่ารักษาพยาบาลมากกว่า เพราะการไปพบแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Médecine Généraliste / Spécialiste) โดยไม่ผ่านแพทย์ประจำตัวจะทำให้ได้รับคืนเงินค่ารักษาพยาบาลน้อยกว่า

ตัวอย่างบริษัทประกันสุขภาพ ( คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด)

1. April Mobilité

2. LMDE

3. Assistance Etudiants

การสมัคร 
  สมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ท จ่ายค่าประกันด้วยบัตรเครดิต และบริษัทจะส่งหลักฐาน (Attestation) มาให้ทางอีเมล์ส่วนตัวท่าน 
  สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทหรือทางไปรษณีย์ ต้องกรอกแบบคำร้อง ( Demande d’adhésion) และมอบเชคค่าประกันสั่งจ่ายในนามบริษัท

การรักษาพยาบาลและขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาล

1.เมื่อมีอาการเจ็บป่วยต้องไปพบแพทย์ประจำตัว (Médecine traitant) แสดงบัตรประกันสุขภาพ (carte vitale) หากยังไม่ได้รับหรือไม่มีบัตรเพราะประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน (assurance privée) แจ้งให้แพทย์ทราบรายละเอียด ต่อจากนั้นชำระค่ารักษาพยาบาลและนำส่งหลักฐาน (Feuille de soin) เพื่อขอคืนเงินดังกล่าวจากบริษัทประกัน เมื่อแพทย์เขียนใบสั่งยา (Ordonnance) ต้องแสดงเมื่อไปซื้อยาด้วย **หากอาการเจ็บป่วยมีความซับซ้อน ( ต้องตรวจเลือด ฉายรังสี ในห้องวิจัยการแพทยฺ์ (Laboratoire) หรือ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) แพทย์ประจำตัวจะมีใบส่งตัวต่อไป

2. เมื่อไปซื้อยาที่ร้ายขายยา ( Pharmacie) ต้องแสดงใบสั่งยาและแสดงบัตรประกันสุขภาพ ท่านอาจจะต้องชำระค่ายาไปก่อน เก็บหลักฐานส่งไปขอคืนเงินดังกล่าวจากบริษัทประกัน

3. เมื่อขอเงินคืนจากบริษัทประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือติดต่อตรงที่บริษัทก็ได้ หากต้องการให้คืนเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบ (mode de remboursement : par virement bancaire) โดยระบุให้ชัดเจนและ ส่ง Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ของท่านแนบไปพร้อมเอกสารการขอคืนเงิน

4. การขอคืนเงินค่าใช้จ่าย แนบหลักฐานดังนี้ (กรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / ผ่าตัด / ฉายรังสี อาจจะต้องมีหลักฐานอื่นเพิ่มด้วย)

หลักฐานการรักษาพยาบาล / พบแพทย์ (Feuille de soin- ต้นฉบับ)

ใบสั่งยาและฉลากยา (les vignettes des médicaments correspondants.- ต้นฉบับ) ซึ่งจะติดข้างกล่องยา แกะมาติดลงไปบนใบสั่งยา

แจ้งหมายเลขประจำตัวการสมัครประกัน (L’immatriculation d’attestation)

บทสรุป สนร. ขอแนะนำให้ นศ. ทุกท่านตรวจสุขภาพก่อนเดินทางมาฝรั่งเศส โดยเฉพาะฟันและสายตา หากมีโรคประจำตัวให้นำยาติดตัวมาด้วย เพราะหากเจ็บป่วยในฝรั่งเศสจะ้ต้องโทรศัพท์เพื่อนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า การรักษาพยาบาลโดยที่ยังไม่มีประกันสุขภาพ นศ. จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ดังนั้น เมื่อเดินทางมาถึงฝรั่งเศสแล้ว ขอให้นึกถึงการประกันสุขภาพและรีบดำเนินการในโอกาสแรก ..... Bonne Santé à tous !

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ