ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (รู้ คิด ดู ทำ)


 
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่นักบริหารระดับสูงภาครัฐ (ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในการบริหารราชการแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
 
โครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายมีมาตรฐานเป็นสากลทัดเทียมกับการพัฒนาในต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นบริบทที่ตรงกับบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า รู้ คิด ดู ทำ (“รู้” ได้แก่หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Courses)/ “คิด”ได้แก่ การเสวนาและการบรรยายพิเศษ (Talk & Lecture)/ “ดู”ได้แก่ การศึกษาดูงาน (Study Trips)/ “ทำ”ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งได้การจัดงานแถลงข่าวและลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ. และกระทรวงมหาดไทยในไปเมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนกันยายน 2556
 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ