ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)

 
เรียน "ส่วนราชการ"
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ
 
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ภายใต้หัวข้อ "ปันน้ำใจให้น้อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างกลุ่มกำลังคนคุณภาพและเสริมสร้างทัศนคติในการตอบแทนสังคมและประเทศชาติ
 
..........
 
 
ขอแสดงความนับถือ
(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
 
 
 
 
ศูนย์นักบริหารระดับสูง
 
เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ