ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คณะผู้บริหาร NIPA จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.

คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Mrs.Purwastuti (Head of National Leadership Education and Training Centre) เดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศไทย

ในโอกาสนี้ ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญและ นายอำนวยโชค โฆษิตพานิชยกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สตค. ให้เกียรติบรรยายสรุปเรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการบริหารมนุษย์ภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. ระบบการจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ ลักษณะการกำหนดตำแหน่งในอดีตและปัจจุบัน ระบบจูงใจการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพและประเมินภาพกำลังคนหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการกำหนดตำแหน่งในราชการพลเรือน พร้อมตอบข้อซักถามอย่างละเอียด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

การศึกษาดูงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรม "นักบริหารระดับสูง" จัดโดยสถาบันการจัดการภาครัฐ หรือ National Institute of Public Administration (NIPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งทำหน้าที่ในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อมอบให้ส่วนราชการต่างๆ รับไปดำเนินการ

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ