ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ทุน Endeavour Scholarship and Fellowships ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นทุนปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครรับทุนได้ที่

http://internationaleducation.gov.au/endeavour

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ