ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)

 
 
ที่ นร 1003/321 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ถึง ส่วนราชการรายชื่อตามแนบ
 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/234 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอเรียนเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มกำลังคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยกำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมวันดีดี ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายชื่อผู้เข้าร่วมและรายละเอียดกำหนดการ ตามเอกสารแนบ
 
 
สำนักงาน ก.พ.
 
 
 
 
ศูนย์นักบริหารระดับสูง
 
เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ