ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจผลการดำเนินการด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ แบบสำรวจผลการดำเนินการด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ผลการดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการและจังหวัดในด้านเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย และการดำเนินการทางวินัย รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะนำผลการสำรวจไปประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายหน่วยงาน หรือรายบุคคล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาวินัยข้าราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบแบบสำรวจนี้ 

แบบสำรวจชุดนี้ แบ่งเป็น ๔ ส่วน จำนวน ๖ หน้า ดังนี้

  • ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินการรักษาวินัยของข้าราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  • ส่วนที่ ๓ ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาวินัยข้าราชการ
  • ส่วนที่ ๔ ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  

ดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่ส่วนเอกสารประกอบข่าวด้านล่างของหน้าเว็บไซต์นี้ ส่วนเอกสารประกอบข่าว
 

อนึ่ง หากท่านประสงค์ที่จะตอบแบบสำรวจออนไลน์ ท่านจะต้องมีรหัสสำหรับเข้าตอบแบบสำหรับที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานของท่าน

ต้องการตอบแบบสำรวจ ONLINE (click)

 

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ