ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

 

หมายเหตุ: แจ้งเลื่อนการสัมมนาวิชาการประจำปีกำลังคนคุณภาพ เป็น 10 ก.ย. 58

 
 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
  1. กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
  2. รายชื่อผู้รับทุนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
 
ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ก้าวต่อไปของพลังแห่งอนาคต" เพื่อเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ ประสบการณ์ของข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพที่ได้รับทุนไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกำลังคนคุณภาพในภาคราชการไทยให้มีความเข้มแข็ง ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง Miracle Grand A - B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กำหนดการจัดกิจกรรมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ใคร่ขอเรียนเชิญ
  1. ข้าราชการผู้รับทุนสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ และทุนอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทุกท่าน
  2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหาร และข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และส่งแบบตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ...... ไปยังหมายเลขโทรสาร........... ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมและแจ้งข้าราชการให้ทราบและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
 
 
ขอแสดงความนับถือ
(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
 
 
 
 
ศูนย์นักบริหารระดับสูง
 
 

หมายเหตุ: แจ้งเลื่อนการสัมมนาวิชาการประจำปีกำลังคนคุณภาพ เป็น 10 ก.ย. 58

 
เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ