ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/411 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กำหนดการกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
2. รายชื่อผู้รับทุนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
 
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้เชิญข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ก้าวต่อไปของพลังแห่งอนาคต" ในวัน .......... ณ ......... ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
 
ขอเรียนว่า สำนักงาน ก.พ. มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ก้าวต่อไปของพลังแห่งอนาคต" ดังนั้น จึงเห็นควรต้องเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการข้างต้น ออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 12.30 - 17.00 น. และเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมเป็น หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี กำหนดการกิจกรรมฯ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ใคร่ขอเรียนเชิญ
  1. ข้าราชการผู้รับทุนสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ และทุนอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทุกท่าน
  2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ท่าน ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และส่งแบบตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ไปยังหมายเลขโทรสาร 02-547-1734 หรือ 02-547-1736 ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมและแจ้งข้าราชการให้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ขออภัยสำหรับการแจ้งเลื่อนในครั้งนี้และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างยิ่ง
 
 
ขอแสดงความนับถือ
(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
 
 
 
 
ศูนย์นักบริหารระดับสูง
 
เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ