ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แจ้งเลื่อนการสัมมนาวิชาการประจำปีกำลังคนคุณภาพ เป็น 10 ก.ย. 58

แจ้งเลื่อนกำหนดการกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ 
หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ก้าวต่อไปของพลังแห่งอนาคต" 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 12.30 - 17.00 น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 
โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : กำลังคนคุณภาพกับการพัฒนาประเทศ"
 
นอกจากนี้รับฟังการวิพากษ์เพื่อต่อยอดประสบการณ์และองค์ความรู้ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ก้าวต่อไปของพลังแห่งอนาคต" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบูรณาการองค์ความรู้จากผู้รับทุนประเภททุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

เอกสารประกอบข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ