ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายชื่อข้าราชการ (HiPPS) ผู้ได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

เรื่อง ข้าราชการได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 
ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อไปฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2559 โดยฝึกอบรมในประเทศไทย 
ระยะที่หนึ่งวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2558 
ระยะที่สองวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558
ระยะที่สามวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558
และฝึกอบรมในต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2558
 
บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการผู้นี้ไปฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และกำหนดให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อดังกล่าว เดินทางไปฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2558

 

เอกสาร

ที่ นร 1018.1/3435 - 3483 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ