ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ. กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นประจำทุกปีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ตอบรับเป็นประธานและกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำรวจตรีขึ้นไป พร้อมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทั้งหมด สำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

คลิ๊กลงนามที่ภาพด้านบน

--------------------------------------------------------------------

- ภาพ และ Code แบนเนอร์ "การลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon สำเนาหนังสือเชิญกระทรวงและเทียบเท่า1.76 MB
PDF icon สำเนาหนังสือเชิญส่วนราชการระดับกรม2.06 MB
PDF icon สำเนาหนังสือขอความร่วมมือจังหวัด1.73 MB
PDF icon สำเนาหนังสือเชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ1.74 MB
PDF icon สำเนาหนังสือเชิญมหาวิทยาลัย1.15 MB
PDF icon โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 255848.63 KB
PDF icon กำหนดการ43.59 KB
PDF icon คำอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี50.4 KB
PDF icon คำอธิบายขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์36.34 KB
PDF icon คำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ42.28 KB
PDF icon ผังและรูปภาพการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ที่ตั้ง441.67 KB
PDF icon ตัวอย่างบัตรลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ283.32 KB
PDF icon แผนที่จอดรถและเส้นทางการเดินรถ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล281.72 KB
PDF icon ผังจุดยืนผู้เข้าร่วมพิธี488.13 KB

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ