ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 12

 
ที่ นร 1003/30 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
เรื่อง การประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
  1. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  2. กำหนดการประชุมชี้แจงการขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับข้าราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ฯ
 
ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 ของส่วนราชการไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดตามส่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น
 
เพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ก.พ. จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับข้าราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุม ฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และโปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ไปยังสำนักงาน ก.พ. ทางโทรสารหมายเลข 02-547-1736 ภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
 
 
เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ