ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานสัมมนา ASJA-ASCOJA International Symposium เข้าฟังฟรี

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดสัมมนา ASJA-ASCOJA International Symposium ในหัวข้อ : Japanese Language Education in ASEAN Countries : The Situation and the Roles of ASCOJA (ASEAN Council of Japan Alumni) Chapters in Promoting Japanese Language for Business Practice under the AEC Context ในวันเสารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี)
 
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น วิทยากรชาวไทยที่ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรจากประเทศในกลุ่ม ASEAN มาร่วมในการบรรยาย
 
จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนากรุณากรอกใบสมัคร และส่งกลับมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ทางเมล์ admin@ojsat.or.th หรือโทรสาร 02-357-1246 ภายในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
 
หากสถาบันการศึกษาของท่านสนใจที่จะส่งอาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยาย ขอความกรุณารีบดำเนินการเพื่อทางสมาคมฯ จะได้สำรองที่นั่งให้คณะของท่าน การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนาโดยใช้ภาษาอังกฤษ และผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร
 
(นางสาวผุสดี นาวาวิจิต)
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ