ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) 59

ประกาศรับสมัครทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ปี 2559 และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับ

  • โครงการ HiPPS
  • โครงการ New Wave
  • ข้าราชการระดับชำนาญการพิศษ

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ