ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 14 จังหวัดภาคใต้

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการจริยธรรม และสร้างความเป็นมืออาชีพด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ