ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559

 

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

                 "ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน"

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>ระบบลงทะเบียนกลาง (Registeration Center)<< ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
 2. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
 4. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
 5. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำและเป็นที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชน โดยทั่วไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

กำหนดการงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 

 • เวลา 08.30 น.
  การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 • เวลา 10.30 น.
  การแถลงข่าวงานวันข้าราชการพลเรือน ณ ตึกนารีสโมสร
--------------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559  
 • เวลา 16.00 น.
  การแสดงดนตรีในสวน (Music in the Park) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
--------------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559
--------------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 
 • เวลา 19.00 น.
  งานเลี้ยงอาหารค่ำแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและครอบครัว
  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559  
 • เวลา 06.00 น.
  พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2559
  ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
 • เวลา 08.00 น.
  พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>ระบบลงทะเบียนกลาง (Registeration Center)<< ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วันที่ 1 – 3 เมษายน 2559
การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ผลงาน และการให้บริการประชาชนของส่วนราชการ
(กิจกรรมภายในงาน เช่น การให้บริการทำบัตรประชาชน การให้บริการทำหนังสือเดินทาง การบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ตลาดนัดกระทรวงแรงงาน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าในโครงการหลวง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม การแนะแนวขั้นตอนการสอบภาค ก. และการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา  เป็นต้น)
 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น.
  พิธีเปิด ณ ลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า ZPELL (ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)
---------------------------------------------------------------------------------
 

การดำเนินงานของคณะคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จำนวน 4 คณะ  ดังนี้
 1. คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบดังนี้
      - ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558
      - การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในวันที่ 1 เมษายน 2559
        ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 2. คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน
  มีปลัดกระทรวงเจ้าภาพที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4 กระทรวง ได้แก่ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ ร่วม โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้
      - การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 
         ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ คลองมหานาค กรุงเทพฯ
      - การจัดแสดงนิทรรศการและการให้บริการประชาชนของส่วนราชการ ในวันที่ 1-3 เมษายน 2559
         ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้า ZPELL (ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)
      - การจัดกิจกรรมรายการดนตรีในสวน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

      - การจัดกิจกรรมแสดงดนตรีและการแสดงโขน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
 3. คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์
  มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบดังนี้
      - การจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
      - การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 4. คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานฯ
      - การแถลงข่าว
      - ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามช่องทางต่างๆ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
พลังจิต   02-547-2020
ณัฐจริยา  02-547-2022
ธิรานันท์    02-547-2015
อัญชลี     02-547-2013 
ลักษิกา    02-547-1713
ดวงดาว   02-547-1710
-----------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการงานวันข้าราชการพลเรือน
 
 
เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ