ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. และโฆษก สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ว่า ปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 2 รูปแบบ คือ

1) การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี (ภาค ก.) รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งจะเปิดสอบปีละ 1 ครั้ง รับสมัครสอบประมาณเดือนมีนาคม และจัดสอบประมาณเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ณ สถานศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2) การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก. พิเศษ) สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ซึ่งจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครของส่วนราชการ โดยจะเปิดสอบปีละ ๒ ครั้ง สอบประมาณเดือนธันวาคมและเดือนเมษายน ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. กำหนดปฏิทินการสอบ และให้ส่วนราชการประกาศส่งรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ให้ตามที่กำหนด

ล่าสุดขณะนี้ สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการด้วยรูปแบบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (กรกฎาคม-พฤศจิกายน) เพื่อให้การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ลดระยะเวลา ในการดำเนินการ ลดทรัพยากรที่ใช้ในการจัดสอบ และเพื่อให้ส่วนราชการได้บรรจุบุคคลตรงตามความต้องการในเวลารวดเร็ว รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการสอบเข้ารับราชการที่ดีขึ้นและมากขึ้น

โดยกำหนดจัดการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ระยะที่ 1 (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) จำนวน 5 รอบ 110 ที่นั่ง เดือนละ 1 รอบ สถานที่สอบ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ในระยะ 5 เดือนนี้ ผู้สมัครเลือกสอบได้ 1 รอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสอบรายอื่น และดำเนินการจัดสอบคู่ขนานไปกับการสอบรูปแบบอื่น ๆ จนกว่าจะมีการขยายจำนวนที่นั่งสอบต่อไป

หม่อมหลวงพัชรภากร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการโดยยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการ ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการสอบอย่างรัดกุม ไม่ประมาท มีการกวดขันอย่างเข้มงวด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต และมีมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบอย่างเข้มงวดในทุกศูนย์สอบ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยี เฝ้าระวัง ติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการนำมาใช้ในการทุจริตการสอบ กล่าวได้ว่ากระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมอย่างที่สุด

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. www.job3.ocsc.go.th หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1845, 0 2547 1950, 0 2547 2056

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ