ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์สรรหาและเลือกสรร จัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ศูนย์สอบราชบุรี ศูนย์สอบชลบุรี ศูนย์สอบเชียงใหม่ ศูนย์สอบพิษณุโลก ศูนย์สอบอุดรธานี ศูนย์สอบอุบลราชธานี ศูนย์สอบนครราชสีมา ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี และศูนย์สอบสงขลา รวมทั้งสิ้น 11 ศูนย์สอบ มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศกว่า 302,024 คน  

การดำเนินการสอบฯ ในภาพรวมครั้งนี้ดำเนินการสำเร็จด้วยดี โดยมีนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. ฝ่ายบริหาร  ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. รวมทั้ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ ดูแลและอำนวยการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) นี้ สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการสอบอย่างรัดกุม ไม่ประมาท มีการกวดขันอย่างเข้มงวด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน โดยมีมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบอย่างเข้มงวดในทุกศูนย์สอบ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทุจริตการสอบ กล่าวได้ว่ากระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมอย่างที่สุด

ทั้งนี้ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 จะดำเนินการจัดสอบอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 มีผู้สมัครสอบจำนวน 143,582 คน ขอให้ผู้สมัครสอบเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการสอบได้ทาง job3.ocsc.go.th หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1845, 0 2547 1950, 0 2547 2056

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ