ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุ่นที่ 9)

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 9

 

กำหนดการฝึกอบรม (ส.นบส.) รุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 6-21 ตุลาคม 2559

Post Date: 01/09/2559


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุ่นที่ 9)

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

       1) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.1/187 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

       2) คู่มือการสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection)

              2.1 ปกคู่มือ

              2.2 คู่มือ

              2.3 ภาคผนวก ก. แบบฟอร์มสะท้อนการเรียนรู้

              2.4 ภาคผนวก ข. ตัวอย่างสะท้อนการเรียนรู้

              2.5 ภาคผนวก ก. แบบฟอร์มสะท้อนการเรียนรู้ (Word)

      3) คู่มือจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

              3.1 ปกคู่มือ

              3.2 คู่มือ IDP

              3.3 ภาคผนวก ก แบบฟอร์ม IDP 1

               3.4 ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม IDP 2

               3.5 ภาคผนวก ค แบบฟอร์ม IDP 3

               3.6 ภาคผนวก ง แบบฟอร์ม IDP 4

               3.7 ภาคผนวก จ แบบฟอร์ม IDP 1 (ตัวอย่าง)

               3.8 ภาคผนวก จ แบบฟอร์ม IDP 2 (ตัวอย่าง)

               3.9 ภาคผนวก จ แบบฟอร์ม IDP 3 (ตัวอย่าง)

               3.10 ภาคผนวก จ แบบฟอร์ม IDP 4 (ตัวอย่าง)

               3.11 ภาคผนวก ฉ สมรรถนะทางการบริหาร

               3.12 ภาคผนวก ก แบบฟอร์ม IDP 1 (Word)

               3.13 ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม IDP 2 (Word)

               3.14 ภาคผนวก ค แบบฟอร์ม IDP 3 (Word)

               3.15 ภาคผนวก ง แบบฟอร์ม IDP 4 (Word)

      4) รายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เบอร์ติดต่อประสานงาน:  02-547-1757, 02-547-2042, 02-547-2059

Post Date: 26/08/2559


 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ