ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

 
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง แก่ส่วนราชการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.  กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น นายภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ และตอบข้อซักถามจากส่วนราชการ ร่วมกับนายธนวัฒน์ โลหะเวช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
การประชุมชี้แจงฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และนำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 

 

 
 
 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ