ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วีซ่า Aupair ในประเทศฝรั่งเศส

วีซ่า Aupair – Jeune stagiaire aide familial « Aupair » : séjour et travail en France https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15813

(JPG)

วีซ่า Aupair เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 17-30 ปี เดินทางมาพำนักชั่วคราวกับครอบครัวชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีฐานะเป็นนายจ้าง โดยตกลงทำสัญญาร่วมกันคือ จะทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่พัก – อาหาร หรือมีค่าตอบแทน และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว จะต้องสมัครเรียนภาษาหรืออาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส ดังนั้น ก่อนเดินทางมาจึงต้องมีพื้นฐานภาษาในระดับที่สื่อสารได้ดี

ลักษณะงานจะเป็นการทำงานกับครอบครัวชาวฝรั่งเศส อาจจะเป็นงานเล็กๆ น้อยๆ ในครอบครัว เช่น ดูแลผู้สูงอายุหรือ เด็กเล็ก การทำงานบ้าน วันละไม่เกิน 5 ชม. แลกเปลี่ยนกับอาหารและที่พัก จะมีวันหยุดประจำสัปดาห์ และมีเงินตอบแทนเป็นสินน้ำใจ ระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 12 เดือน แต่หากมีการต่อสัญญาเพิ่มเติมรวมแล้วต้องไม่เกิน 24 เดือน

ครอบครัวฝรั่งเศสในฐานะนายจ้าง จะต้องแจ้งเรื่องการจ้างงานดังกล่าวกับหน่วยงาน URSSAFF https://www.urssaf.fr/portail/home/particulier-employeur/particulier-employeur/stagiaire-aide-familial-etranger.html ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการจ้างงานดังกล่าวให้เป็นไปตามกฏหมายฝรั่งเศส กล่าวคือ กำหนดบทบาทหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง อาทิ การเสียภาษีและมีสมทบกองทุนประกันสังคม

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อขัดแย้ง อาทิ นายจ้างยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดที่ตกลงไว้ หรือนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง สนร. ขอแนะนำให้ปรึกษากับหน่วยงาน URSSAF ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐบาลฝรั่งเศสผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเบื้องต้น ท่านอาจจะพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นนายจ้างก่อนเป็นอันดับแรก และไม่ควรออกจากบ้านพักไปโดยละทิ้งงาน อันจะกลายเป็นความผิดที่ไม่เคารพสัญญาการทำงานตามเงื่อนไขของวีซ่า Aupair ดังกล่าว

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ตุลาคม 2559

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ