ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข่าวประกาศทุนข้าราชการชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / Talent / Advance ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่

  1. ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 15 ทุน
  2. ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 15 ทุน
  3. ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) จำนวน 45 ทุน
    เป็นทุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) และข้าราชการพลเรือนสามัญระดับชำนาญการพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าทีมงาน หรือที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  4. ทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (Advance Public Management and Leadership) จำนวน 15 ทุน
    เป็นทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้เคยผ่านหลักสูตรทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2557

 

 

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

สำนักงาน ก.พ.

 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ