ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560

ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560

หมายเหตุ - หากผู้สมัครได้ทำการสมัครไปแล้ว จะไม่สามารถกดปุ่ม "สมัครเพื่อขอรับทุน" ได้อีก (ระบบจะเตือนว่า "Acess Denied") หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร หรืออัพโหลดเอกสารการสมัครใหม่ โปรดเข้าไปที่ http://register.ocsc.go.th โดยเข้าสู่ระบบ (Log in) เลือกหัวข้อ “ประวัติหลักสูตร” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ 2560”

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ