ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR201, D201)

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพแล้ว 
จำนวน 2 หมวดวิชา

โดยโปรดแจ้งให้ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจัดทำกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม (Pre-work) และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบฟอร์มติดตามการพัฒนารายบุคคล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ