ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการการสื่อสารเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนคุณภาพภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. จะทำการประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) และทุนรัฐบาลประเภทต่างๆ พร้อมทั้งแนวทางการเข้ารับราชการ แนะแนวให้คำปรึกษาทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน / สถานที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หรือศึกษารายละเอียดทุนที่ website สำนักงาน ก.พ.http://www.ocsc.go.th/scholarship

เอกสารประกอบข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ