ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง”
(HiPPS Capability Development Program)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วย ศบส. ได้ดำเนินการ“หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” (HiPPS Capability Development Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 – 18, 21 – 24 พฤศจิกายน และ 18 – 23 ธันวาคม 2559 ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่มีการบูรณาการหลัวกสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap) สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในระดับพื้นฐานและระดับต่อยอดอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและในบริบทสากล ซึ่งประกอบด้วย 5 Modules ดังนี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซี่งเป็นวันก่อนวันสุดท้ายของหลักสูตรดังกล่าว ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งพูดคุยกับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 และคณาจารย์ของ Korean Development Institute (KDI) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการจัดหลักสูตรดังกล่าวร่วมกับ ศบส. ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้ข้อคิดในการทำงานในราชการให้กับผู้เข้าอบรม บทบาทของสำนักงาน ก.พ. พร้อมทั้งกล่าวถึงความคาดหวังของราชการและบทบาทของรต่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้มอบหมายให้ นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ผอ.ศบส. มอบประกาศนียบัตรสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ ผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 69 ราย พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรดังกล่าว ภายหลังจากที่ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ได้นำเสนอโครงการเชิงบูรณาการโดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ตลอดหลักสูตรการอบรม ในรูปแบบของ Project-Based Learning (PBL) ภายใต้หัวข้อหลัก คือ Sustainable Development using ICT ทั้งนี้ ผลงานการนำเสนอโครงการดังกล่าวจะถูกรวบรวม เพื่อนำเสนอในโครงการหนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย โดยกำหนดจัดที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสต่อไป

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ